Pogoji uporabe

Uvodne določbe

Določila teh Pogojev uporabe mobilne ali spletne aplikacije Whendly (v nadaljevanju: aplikacija) urejajo razmerje med osebo, ki namesti aplikacijo, ustvari uporabniški račun in uporablja storitve aplikacije (v nadaljevanju: uporabnik) ter razvijalcem oziroma lastnikom aplikacije, tj. družbo 350life, Marketinške storitve, Tim Šfiligoj s.p., 89570537, s sedežem na naslovu Cesta 5. maja 27a, 1370 Logatec (v nadaljevanju: Whendly), in sicer glede pravil uporabe aplikacije in katerega koli od njenih izdelkov ali storitev.

Za uporabnika prav tako velja Politika zasebnosti, tj. pravila zbiranja in obdelave podatkov (tudi osebnih podatkov), ki je na voljo na spletni strani https://whendly.com/pogoji-uporabe/.

Z namestitvijo ali uporabo aplikacije uporabnik izjavlja, da je prebral in da soglaša s temi Pogoji uporabe ter s Politiko zasebnosti (v nadaljevanju skupaj: Pogoji uporabe). V kolikor uporabnik ne sprejme in se ne strinja z vsemi določili Pogojev uporabe, naj aplikacije ne namesti, naj je ne uporablja oziroma naj svoj uporabniški račun izbriše.

Whendly lahko v skladu s svojo poslovno politiko Pogoje uporabe kadarkoli spremeni, o navedenem pa bo uporabnika seznanil z objavo posodobljenih Pogojev uporabe na spletni strani https://whendly.com/pogoji-uporabe/. Do določil veljavnih Pogojev uporabe lahko uporabnik dostopa tudi preko aplikacije v meniju Nastavitev. Najnovejša različica Pogojev uporabe je veljavna različica, starejše različice pa z objavo nove prenehajo veljati. Uporabnik je zavezan redno preverjati morebitne spremembe teh Pogojev uporabe, v primeru uporabe po uveljavitvi sprememb pa soglaša, da je spremenjene Pogoje porabe prebral ter se z njimi strinja. V kolikor se uporabnik s spremembo Pogojev uporabe ne strinja, mora takoj prenehati z uporabo storitev aplikacije ter izbrisati uporabniški račun.

Upravičenost

Uporaba aplikacije je namenjena odraslim uporabnikom in ni primerna za osebe, mlajše od 18 let. Z uporabo aplikacije uporabnik potrjuje, da je star vsaj 18 let. Uporabnik soglaša, da lahko Whendly v primeru utemeljenega suma, da uporabnik ne dosega starosti vsaj 18 let, takega uporabnika pozove k predložitvi dokazil glede doseganja starosti. V kolikor tak uporabnik v roku ne predloži zahtevanih dokazil, lahko Whendly uporabniški račun uporabnika trajno izbriše, in sicer brez kakršnekoli odgovornosti do uporabnika.

Z ustvarjanjem računa in uporabo aplikacije uporabnik prav tako jamči in izjavlja, da:

 • je pravno in poslovno sposobna fizična oseba, skladno s pravili veljavne zakonodaje Republike Slovenije,
 • so posredovani podatki, ki jih uporabnik poda ob registraciji, resnični, pravilni in se nanašajo na uporabnika,
 • ima v aplikaciji samo en, lasten uporabniški račun,
 • ni oseba, ki bi ji bila prepovedana uporaba katerekoli storitve aplikacije,
 • storitve aplikacije ne bo uporabljal za kakršenkoli nezakonit ali nemoralen namen,
 • nikoli ni bil obsojen ali ni zagrešil nobenega kaznivega dejanja (ali podobnega prestopka), spolnega zločina ali katerega koli kaznivega dejanja, ki vključuje nasilje,
 • ne bo kršil določil teh Pogojev uporabe oziroma katerihkoli drugih določil, ki uporabnika zavezujejo ob uporabi aplikacije,
 • z uporabo aplikacije ne bo kršil veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

V kolikor uporabnik kadarkoli preneha izpolnjevati zahteve tega poglavja, mora nemudoma izbrisati svoj uporabniški račun. Uporabnik je izključno odgovoren za vse kršitve Pogojev uporabe in je Whendly povrniti vso škodo, ki bi nastala iz takega ravnanja.
V primeru kršitve teh določil lahko Whendly uporabniški račun takega uporabnika brez predhodnega opozorila ter brez kakršnekoli odgovornosti do uporabnika trajno izbriše ter mu prepove nadaljnjo uporabo aplikacije.

Registracija in prijava

Za registracijo uporabniškega računa je potrebna navedba elektronskega naslova uporabnika ter določitev gesla. Uporabnik je dolžan poskrbeti za varnost svojega gesla in ga občasno spreminjati.

Registracija oziroma prijava v aplikacijo je možna tudi preko Facebook ali Google računa uporabnika. V takem primeru uporabnik pooblasti Whendly za dostop in uporabo določenih podatkov Facebook ali Google računa. Več informacij v zvezi s podatki, ki jih Whendly zbira in uporablja, je na voljo v Politiki zasebnosti.

Uporabnik se uporabniško ime (elektronski naslov) in geslo zavezuje varovati skrbno pred tretjimi osebami tako, da je tretjim osebam onemogočena nepooblaščena raba oziroma zloraba uporabniškega računa. Podatkov za prijavo uporabniku ni dovoljeno deliti nobeni drugi osebi. Uporabnik je odgovoren za ohranjanje zaupnosti vseh poverilnic za prijavo, ki jih uporablja za prijavo v uporabniški račun aplikacije. Uporabnik odgovarja za vse posledice in škodo, ki nastanejo zaradi zlorabe oziroma nepooblaščene uporabe teh podatkov in sicer v primerih, ko ni uporabil vseh razumnih ukrepov za zaščito teh podatkov. V primeru suma zlorabe dostopa uporabniškega računa uporabnika, je ta dolžan o navedenem Whendly nemudoma kontaktirati na elektronski naslov info@whendly.com.

Uporabniški račun (osebni profil)

Uporabnik mora za uporabo aplikacije predhodno ustvariti uporabniški račun tako, da pravilno in popolno izpolni zahtevane obvezne podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • rojstni datum,
 • spol,
 • poštna številka in
 • profilna fotografija.

Obvezni podatki so potrebni za izpolnjevanje namena delovanja aplikacije. Več informacij o obdelavi posredovanih osebnih podatkov je na voljo v Politiki zasebnosti.

V kolikor uporabnik ne izpolni vseh zahtevanih podatkov, uporabniškega profila ne more ustvariti oziroma storitev aplikacije ne more uporabljati.

Poleg obveznih podatkov lahko uporabnik svoj uporabniški račun dopolni z neobveznimi podatki (npr. opis, povezava do Instagram računa uporabnika).

Uporabniški račun uporabnika je razviden drugim uporabnikom, zaradi česar Whendly uporabnikom pred objavo podatkov svetuje, da premislijo kakšne dodatne vsebine želijo deliti. Uporabnikom na uporabniškem računu ni dovoljeno objavljati nobenih bančnih ali osebnih kontaktnih podatkov (domači naslovi, telefonske številke, kreditna kartica ali drugi bančni podatki ipd.). V kolikor uporabnik deli take podatke, to počne izključno na lastno odgovornost. Whendly ne odgovarja za kakršnokoli zlorabo, ki je posledica uporabnikove samovoljne odločitve pri razkrivanju takih podatkov tretjim osebam.

Podelitev licence

Uporabnik s ustvarjanjem uporabniškega računa Whendly podeli brezplačno neizključno, trajno, svetovno veljavno licenco za uporabo uporabnikove vsebine na kakršen koli način, ki se Whendly zdi primeren, vključno z uporabo, kopiranjem, razmnoževanjem, urejanjem, spreminjanjem, prikazovanjem, prilagajanjem, preoblikovanjem, ustvarjanjem izpeljanih del iz, distribucijo, oglaševanjem in na splošno dostopnostjo javnosti, in sicer posredovanih podatkov, do katerih aplikacija dostopa preko Facebook ali Google računa, oziroma vseh podatkov, ki jih uporabnik objavlja, naloži, prikazuje ali kako drugače daje na voljo (v aplikaciji ali jih posreduje drugim uporabnikom). Uporabnik jamči, da ima za svoje objavljene vsebine vse potrebne pravice in licence.

Navedeno licenco lahko Whendly pod-licencira in / ali dodeli svojim podružnicam in naslednikom brez dodatnega dovoljenja ali odobritve.

Licenca za vsebino posredovanih podatkov uporabnika je odvisna od pravic uporabnika po veljavni zakonodaji (npr. zakoni o varstvu osebnih podatkov) in je omejena z namenom delovanja, razvoja in izboljšanja storitve aplikacije.

Vsebine

Za vsebino uporabnika se štejejo vsi podatki, do katerih aplikacija dostopa preko Facebook ali Google računa, oziroma vsi podatki, ki jih uporabnik objavlja, naloži, prikazuje ali kako drugače daje na voljo v svojem uporabniškem računu, v komunikaciji z drugimi uporabniki oziroma na kakršen koli drug način z uporabo aplikacije (v nadaljevanju: vsebina).

Z oddajo vsebine aplikaciji uporabnik izjavlja in jamči, da je avtor in lastnik te vsebine in soglaša, da si lahko vsebino ogledajo drugi uporabniki.

Prepovedana je objava in pošiljanje vsebine:

 • ki krši ali posega v pravice tretjih oseb, vključno s pravicami javnosti, zasebnosti, avtorskimi pravicami, pravicami blagovnih znamk ali druge intelektualne lastnine ali pogodbenih pravic,
 • za katere uporabnik nima dovoljenja objave (npr. osebni podatki drugih oseb),
 • ki vsebuje osebne podatke oziroma podobe mladoletnih oseb,
 • ki spodbuja k nasilju ali vsebuje nasilje,
 • ki spodbuja rasizem, nestrpnost, sovraštvo ali se šteje za sovražni govor,
 • ki je nespodobna, vulgarna, pornografska, vsebuje goloto, ali kako drugače krši človekovo dostojanstvo,
 • ki zmerja, ustrahuje, ponižuje, napada, nadleguje, trpinči, sramoti, obrekuje ali kako drugače prizadene tretjo osebo,
 • z namenom goljufije ali za kakršenkoli drug nedovoljen namen,
 • ki podpira kakršnekoli nezakonite dejavnosti,
 • s komercialnim namenom, v kolikor to ni izrecno dopuščeno v sami aplikaciji,
 • ki škoduje ali bi lahko škodovala ugledu Whendly oziroma povzročila škodo Whendly,
 • ki bi škodovala delovanju aplikacije oziroma motila ali preprečevala uporabo aplikacije drugim uporabnikom,
 • ki predstavlja množična ali verižna pisma oziroma t.i. »junk« pošte,
 • ki vsebuje kakršno koli oglaševalsko, vohunsko programsko opremo, poškodovane datoteke, viruse, ali drugo zlonamerno kodo,
 • ki se pošilja s pomočjo ali izključno z avtomatiziranimi sistemi, programi (npr. t.i. »boti«),
 • nasprotuje določilom teh Pogojev uporabe, veljavnih zakonov in predpisov.

Uporabnik soglaša, da Whendly lahko nadzira in pregleduje vsebino uporabnikov v aplikaciji ter jo izbriše, v kolikor po lastni presoji meni, da ta krši določila teh Pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje. Whendly si pridržuje pravico, da lahko v takšnih primerih prav tako začasno ukine ali trajno izbriše uporabniški račun uporabnika. Za vsebino je odgovoren izključno uporabnik, ki jo objavi. Ne glede na navedeno pravico do nadzora in pregleda Whendly ne more jamčiti, da bo vsa vsebina skladna s temi Pogoji uporabe in veljavno zakonodajo. Če uporabnik opazi vsebino, ki krši te Pogoje uporabe ali veljavno zakonodajo, jo je dolžan prijaviti na elektronski naslov info@whendly.com.

Uporabnik prav tako soglaša, da lahko Whendly dostopa do uporabniškega računa uporabnika ter vsebine uporabnika, le-to shranjuje in razkrije, če to zahteva zakon ali pristojni državni organ, in sicer v kolikor taka hramba in razkritje zasleduje upravičen interes varovanja lastnine ali javnega interesa ali pravic katere koli druge osebe.

Ne glede na to, da ima uporabnik dostop do vsebine drugega uporabnika, te ni dovoljeno prodajati, spreminjati, distribuirati ali kakorkoli drugače uporabljati, razen na način kot je predviden v teh Pogojih uporabe. Uporabnik v zvezi z vsebino drugih uporabnikov nima nobenih pravic ter jo lahko uporablja le, če je uporaba skladna z namenom uporabe aplikacije (npr. komunikacija). Osebnih podatkov ter vsebine drugih uporabnikov ni dovoljeno objavljati brez soglasja tega uporabnika.

Uporabnik je Whendly dolžan povrniti vso škodo, ki Whendly nastane zaradi kršitve Pogojev uporabe s strani uporabnika.

Pridobitev licence

Whendly uporabniku podeljuje osebno, preklicno, omejeno, neizključno, neprenosljivo licenco, brez pravice do podlicenciranja, in sicer le za namestitev in uporabo aplikacije za lastno nekomercialno uporabo (razen v kolikor je komercialna uporaba izrecno dovoljena v sami aplikaciji), ob upoštevanju omejitev, opredeljenih v teh Pogojih uporabe.

Uporabnik ne pridobi pravice do uporabe, prodaje, spreminjanja ali distribucije vsebin Whendly oziroma vsebin v aplikaciji, razen če to dovoljuje funkcionalnost aplikacije. Prav tako uporabnik iz te vsebine ne sme ustvarjati izpeljanih del ali te vsebine komercialno izkoriščati na kakršenkoli način. Uporabnik se strinja, da bo tako vsebino uporabljal le za zakonite in s temi Pogoji uporabe dovoljene namene.

Podelitev licence uporabniku ne daje nobene izrecne ali implicitne pravice, da na kakršenkoli način uporablja ime ali blagovno znamko ali katerokoli drugo intelektualno lastnino, ki se pojavi v aplikaciji ali je v lasti ali pod licenco Whendly. Registracija imena domen, računov v družbenih medijih, ki vključujejo blagovne znamke Whendly je prepovedana.

Vsaka uporaba aplikacije v nasprotju s temi Pogoji uporabe je prepovedana in lahko povzroči takojšnji preklic podeljene licence.

Brisanje računa

Whendly je upravičen uporabniški račun uporabnika izbrisati in uporabniku prepovedati uporabo aplikacije:

 • v kolikor uporabnik v 14 dneh po registraciji ne potrdi svojega elektronskega naslova,
 • v kolikor uporabnik ni izvedel prijave v aplikacijo vsaj 1 leto, pri čemer bo Whendly uporabnika predhodno obvestil preko elektronskega naslova, ki ga je ta navedel ob registraciji,
 • v kolikor se uporabnik do kateregakoli predstavnika Whendly vede nespoštljivo, grozeče, žaljivo ali neprimerno,
 • v kolikor uporabnik krši določila teh Pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje,
 • na podlagi veljavne zakonodaje ali na podlagi odločitve pristojnega državnega organa,
 • v vseh drugih primerih, ki so navedeni v teh Pogojih uporabe.

Izbris uporabniškega računa je dokončen in podatkov po izbrisu ni več možno pridobiti. Whendly ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi izbrisa njegovega uporabniškega računa.

Omejitev odgovornosti

Storitve Whendly so na voljo »kakršne so« in sicer brez kakršnegakoli jamstva glede delovanja, funkcionalnosti, kakovosti, ustreznosti, natančnosti, razpoložljivosti ali učinkovitosti storitev ali aplikacije. Whendly ne jamči, da bo aplikacija delovala brez prekinitev, varno ali brez napak, ali da bodo morebitne okvare, napake odpravljene.

Whendly ne prevzema odgovornosti za kakršno koli vsebino, ki je objavljena, poslana ali prejeta v aplikaciji, ne glede na to ali jo objavi Whendly, uporabniki ali tretje osebe. Dostop do katerekoli vsebine, ki jo uporabnik pridobi z uporabo storitve, je na lastno odgovornost uporabnika.

Komunikacija z drugimi uporabniki je na lastno odgovornost uporabnika. Whendly uporabnikom svetuje, da so pri komunikaciji z drugimi uporabniki previdni in odgovorni. Whendly ni odgovoren za ravnanja ali vsebine uporabnikov aplikacije (sporočila, dogodki ipd.). Whendly ni zavezan k preverjanju kazenskega ozadja ali identitete uporabnikov aplikacije.

Whendly si pridržuje pravico do prenehanja, začasnega prenehanja, umika, ali spreminjanja storitev ali aplikacije brez predhodnega obvestila in brez kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov ali tretjih oseb. Whendly ne odgovarja za izgubo podatkov uporabnika.

Uporabnik si mora sam in na lastne stroške zagotoviti dostop do uporabe storitev aplikacije. Uporabnik je seznanjen s tem, da je za uporabo storitev v aplikaciji prenos podatkov v mobilnem omrežju plačljiv in da se obračunava skladno s cenikom mobilnega operaterja.

Storitev aplikacije ni namenjena diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni ali poškodb. V primerih bolezni ali poškodb se pred uporabo storitev aplikacije (aktivnosti, treningi, nasveti, dogodki ipd.) posvetujte s svojim zdravnikom. Whendly ni odgovoren za kakršnekoli zdravstvene težave ali poškodbe, ki bi lahko nastale pri uporabi storitev aplikacije. Uporabnik z uporabo aplikacije izvaja aktivnosti prostovoljno ter na lastno odgovornost.

Za storitve, dopustitve, opustitve oziroma dogodke in primere, kot so navedeni v tem poglavju, Whendly v obsegu, kot ga dopušča veljavna zakonodaja, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, vključno z izgubo dobička, ki bi uporabniku lahko nastala.

Uporabnik soglaša, da bo v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, povrnil, zaščitil in odvezal odgovornosti Whendly, njegove podružnice, direktorje, zastopnike in zaposlene pred in proti kakršnim koli pritožbam, zahtevkom, odškodninam, izgubam, stroškom, obveznostim in izdatkom, vključno z odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz ali se na kakršen koli način nanašajo na storitve aplikacije, vsebine aplikacije ali kršitve teh Pogojev uporabe.

Vsebine in storitve tretjih oseb

Aplikacija lahko vsebuje oglase in promocije, ki jih ponujajo tretje osebe, in povezave do zunanjih spletišč ali virov, ki niso pod nadzorom Whendly. Whendly ni odgovoren za razpoložljivost (ali pomanjkanje razpoložljivosti) takšnih zunanjih spletišč ali virov. Uporabnik soglaša, da take vsebine niso del storitev aplikacije ter prevzema izključno odgovornost in vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe vsebin ali storitev tretjih oseb. Uporabnik je seznanjen, da pogoji uporabe (vključno s Politiko zasebnosti) take vsebine ali storitev tretjih oseb ne določa in zanje ni odgovoren Whendly temveč tretja oseba. Zahtevke v zvezi s kršitvami pravic uporabnikov, ki nastanejo pri uporabi storitev tretje osebe, mora uporabnik nasloviti neposredno na tretjo osebo.

Reševanje sporov

V primeru sporov v zvezi z uporabo aplikacije, ali ugovorov zoper ravnanje Whendly, mora uporabnik zahtevek vložiti preko elektronskega naslova info@whendly.com. Whendly bo na zahtevek odgovoril v roku 15 dni, in sicer na elektronski naslov, iz katerega je uporabnik poslal zahtevek.

Morebitne spore bosta uporabnik in Whendly reševala sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bo možna, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Whendly ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga fizična oseba lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Whendly kot ponudnik, ki se ukvarja s spletnimi storitvami, objavlja elektronsko povezavo na platformo (http://ec.europa.eu/odr) za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Končne določbe

Veljavna zakonodaja po teh Pogojih uporabe pomeni zakonodajo Republike Slovenije. Če se katerakoli določba teh Pogojev uporabe šteje za neveljavno, preostali del teh Pogojev uporabe ostane v veljavi.

Če Whendly ne uveljavi ali ne izvrši nobene pravice ali določbe iz teh Pogojev uporabe, to ne pomeni, da se je Whendly odpovedal tej pravici ali določbi.

Registracija in uporaba storitev aplikacije ne pomeni, da se je izoblikovalo kakršnokoli zastopstvo, partnerstvo, skupno podjetje, fiduciarno ali drugo posebno razmerje ali zaposlitev med Whendly in uporabnikom. Uporabnik ne sme na kakršenkoli način delovati v imenu Whendly.

Ti Pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti, so zavezujoč pravni dokument, ki zavezujejo tako uporabnika kot Whendly in predstavljajo celoten dogovor med uporabnikom in Whendly.

V Logatcu, dne 19. 08. 2020